OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ BAW SIĘ I UCZ Z WYKORZYSTANIEM MNEMOTECHNIK

 

UZASADNIENIE POTRZEB ZMIAN:
W ostatnich latach ogromnym zainteresowaniem w nauce języków obcych cieszą się mnemotechniki, czyli sposoby na szybkie zapamiętywanie, przechowywanie i ponowne przypominanie znanych treści. Dzięki nim proces nauczania i uczenia się staję się dużo bardziej efektywny, atrakcyjny, co skutkuje w większej aktywizacji i zaangażowaniu uczniów w trakcie lekcji. Niestety, tradycyjne metody, czyli „wkuwanie” na pamięć sprawdzają się tylko w momencie zaliczenia sprawdzianu. Po dłuższym czasie, większość uczniów nie potrafi powrócić do wiedzy, którą nabyli przed kilkoma tygodniami czy miesiącami.
Dzięki realizacji założeń przedstawionych w projekcie innowacji pedagogicznej „Baw się i ucz z wykorzystaniem mnemotechnik”, uczniowie uzyskają następujące osiągnięcia i umiejętności:

 • w większej ilości i w szybszy sposób przyswajają nowy materiał leksykalny, który jest prezentowany na specjalnie przygotowanych planszach własnego autorstwa, czyli na kartach skojarzeniowych,
 • posługują się słownictwem w codziennych sytuacjach,
 • kreują w myślach barwne, interesujące i indywidualne obrazy,
 • wyrabiają nawyk do tworzenia swoich własnych skojarzeń przy przyswajaniu wiedzy,
 • przy nauce słownictwa nie stosują zasady 3xZ, czyli „zakuć, zaliczyć, zapomnieć”, lecz wracają do skojarzeń przy każdym użyciu danego słowa i wyrazu, co wpływa na zapamiętywanie słownictwa na długi czas,
 • wyrabiają w sobie nawyk regularnego powtarzania materiału.

Program może być wykorzystywany przy użyciu dowolnego podręcznika do języka angielskiego lub dowolnego programu nauczania.

CELE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ:
Kluczowym celem programu „Baw się i ucz z wykorzystaniem mnemotechnik” jest rozwijanie sprawności językowych i komunikacyjnych dzieci, a także kształtowanie motywacji do nauki poprzez zabawę oraz stosowanie nowoczesnych technik szybkiego zapamiętywania i uczenia się, czyli „mnemotechnik”.

CELE OGÓLNE:

 • zapoznanie dzieci ze skojarzeniami obrazowymi,
 • przygotowanie dzieci do kolejnego etapu nauki,
 • wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w osiąganiu sukcesów,
 • rozwijanie u dziecka predyspozycji i zdolności w sferze poznawczej,
 • dbałość o równowagę pomiędzy nauką a zabawą,
 • podniesienie jakości pracy szkoły.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • przyswajanie nowego materiału leksykalnego, poprzez prezentowanie słownictwa na przygotowanych planszach, czyli kartach skojarzeniowych,
 • posługiwanie się słownictwem w codziennych sytuacjach,
 • kreowanie w myślach barwnych, interesujących obrazów,
 • wyrabianie nawyku do tworzenia własnych skojarzeń przy przyswajaniu wiedzy,
 • odstąpienie od zasady 3xZ, czyli „zakuć, zaliczyć, zapomnieć”.

EFEKTY:
Z działalności innowacyjnej wynika, że uczniowie w trakcie nauki języka angielskiego zapamiętają w krótszym czasie większą ilość słów poprzez stosowanie mnemotechnik. Plansze z obrazami są podstawowym materiałem dydaktycznym w procesie przyswajania słownictwa.
Innym efektem jest zwiększenie aktywności dzieci poprzez wyrobienie nawyku do tworzenia w myślach swoich własnych fascynujących obrazów, dokonywania swoich własnych asocjacji i łączenia ich w ciekawe historie, stosując „Łańcuchową metodę zapamiętywania”. Im bardziej nieprawdopodobna opowieść, tym bardziej jest zapamiętywana.
Każde uatrakcyjnienie lekcji poprzez wykorzystywanie kolorowych planszy ze skojarzeniami wpływa konstruktywnie  na zwiększenie zainteresowania w trakcie trwania zajęć. Zwiększone sprawności językowe uczniów oraz ich własna motywacja i chęć do nauki języka obcego to kolejny efekt prowadzenia zajęć z wykorzystaniem mnemotechnik.

EWALUACJA:
Dany materiał leksykalny wraz ze skojarzeniami z konkretnego rozdziału w podręczniku lub programu nauczania, należy powtarzać codziennie, zarówno w domu jak i na  zajęciach w szkole. Następnie, po dłuższym okresie czasu istotne jest ponowne przypomnienie znaczenia słów wraz ze skojarzeniami. Przypominanie skojarzeń może być w czasie lekcji poświęconej tylko przypomnieniu tych asocjacji lub w spontanicznie w trakcie uczenia się nowego zakresu leksykalnego czy gramatycznego, niekoniecznie na podstawie kart skojarzeniowych.
Ogromne znaczenie ma wykształtowanie przyzwyczajenia do tworzenia własnych skojarzeń połączonych w ciekawą i wyjątkową historię. Niekonieczne jest bazowanie jedynie na gotowych kartach. Pomimo, że podstawowym materiałem edukacyjnym są plansze skojarzeniowe, każda osoba może w swojej głowie tworzyć swoje własne barwne skojarzenia.
Badanie efektów będzie przebiegać sukcesywnie przez cały rok w trakcie lekcji języka angielskiego. Na podstawie obserwacji oraz wywiadów i rozmów z dziećmi w trakcie zajęć, anglista przeprowadzi ewaluację oraz analizę i weryfikację zgromadzonych informacji. Pisemne sprawozdanie z rezultatów wdrożonej innowacji zostanie przedstawione Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu rady pedagogicznej na zakończeniu I semestru (uwzględniając wnioski i rekomendacje do dalszej pracy na kolejne półrocze) oraz na koniec roku szkolnego.

Copyright © by http://szkola-tomaszow.ico.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.Zaloguj